Polyteknikkojen Radiokerho r.y. Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen Radiokerho r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi ja yhdistyksen hallitusta kutsutaan johtokunnaksi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Kerhon tarkoituksena on herättää ja ylläpitää radio- ja elektroniikka-alan harrastusta teekkarien keskuudessa. Tarkoitustaan kerho voi toteuttaa seuraavin tavoin:

 • järjestämällä esitelmiä ja muita koulutustilaisuuksia alan aiheista
 • tarjoamalla informaatiota, mittalaitteita, työkaluja sekä työtiloja harrastustoimintaan
 • ylläpitämällä radioamatööriasemaa
 • järjestämällä yhteisiä illanviettoja ja tutustumiskäyntejä alan laitoksiin ja yrityksiin
 • olemalla yhteistyössä vastaavien alan yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. Kerho voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

3§ Nimenkirjoittajat

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä johtokunnan jonkun muun jäsenen kanssa.

4§ Varsinaiset jäsenet

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vain jokainen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan varsinainen jäsen, joka haluaa edistää kerhon tarkoitusta ja jonka johtokunta hyväksyy.

5§ Vanhat jäsenet

Teknillisestä Korkeakoulusta valmistuessaan tai Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnasta erotessaan jäsenen on erottava kerhosta. Anomuksesta johtokunta voi kuitenkin hyväksyä hänet vanhaksi jäseneksi.

6§ Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi kerho voi kutsua sen pyrkimyksiä ansiokkaasti edistäneen henkilön, jos ainakin kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista kerhon äänioikeutetuista jäsenistä kannattaa johtokunnan tekemää kunniajäsenehdotusta.

7§ Ulkojäsenet

Ulkojäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, jolla ei ole oikeutta liittyä kerhon varsinaiseksi jäseneksi.

8§ Jäsenmaksut

Varsinaisen ja vanhan jäsenen sekä ulkojäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vaalikokous. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.

9§ Eroaminen, erottaminen ja erottamisesta valittaminen

Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta eroamisilmoituksen tekemisestä lukien. Kerhon jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa kerhosta, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen yli kaksi (2) kuukautta sen erääntymisestä lukien taikka jos hän toiminnallaan kerhossa tai sen ulkopuolella estää kerhon tarkoituksen toteuttamista taikka vahingoittaa kerhon mainetta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva johtokunnan päätös kerhon kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla siitä johtokunnan puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella johtokunta on velvollinen ottamaan erottamista koskevan asian esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus johtokunnan puheenjohtajalle on tehty.

10§ Kerhon kokoukset

Kerho kokoontuu vuosittain:

1. Vuosikokoukseen helmikuun tai maaliskuun aikana, jolloin käsitellään ainakin:

 • toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilit
 • tilintarkastajan lausunto
 • tilipäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle edelliseltä tilikaudelta
 • alkaneen toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

2. Vaalikokoukseen lokakuun tai marraskuun aikana, jolloin ainakin:

 • valitaan seuraavan toimintavuoden johtokunta ja muut toimihenkilöt
 • päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista
 • valitaan tilintarkastaja ja hänen varamiehensä

3. Ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 kerhon jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11§ Kerhon kokousten koollekutsuminen

Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta yhdistyksille varatuilla ilmoitustauluilla seuraavissa paikoissa:

 • Teknillisen Korkeakoulun päärakennus
 • Teknillisen Korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto

12§ Päätösvaltaisuus

Kerhon kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan koollekutsuttu.

13§ Oikeudet ja päätöksenteko

Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki kerhon varsinaiset jäsenet. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

14§ Asian käsittelyn siirtäminen

Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen, mikäli vähintään kolmasosa (1/3) läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

15§ Johtokunnan tehtävät

Kerhon asioita hoitaa ja sitä edustaa johtokunta, jonka tehtävänä on:

 • kerhon päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen
 • kerhon kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • kerhon taloudenhoidon valvonta
 • kerhon talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta
 • kerhon edustuksesta päättäminen
 • toimihenkilöiden ja toimikuntien toiminnan valvominen
 • kerhon tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatiminen

16§ Johtokunnan jäsenet

Kerhon johtokuntaan kuuluvat:

 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • sihteeri
 • taloudenhoitaja
 • sekä yhdestä viiteen (1 – 5) muuta jäsentä

17§ Kerhon toimihenkilöt

Kerhon muut toimihenkilöt ovat:

 • kerhotilojen hoitajat
 • radioamatööriaseman hoitaja
 • pakettiradioaseman hoitaja

Tarpeen vaatiessa voi kerhon kokous valita muita toimihenkilöitä ja toimikuntia. Myös johtokunta voi antaa tehtäviä jäsenille.

18§ Johtokunnan kokoukset

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme (3) johtokunnan muuta jäsentä ja kun kokouksesta on kaikille johtokunnan jäsenille henkilökohtaisesti ilmoitettu.

19§ Toimi- ja tilikausi

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

20§ Toimihenkilön vapauttaminen tehtävistään

Perustellusta syystä voi kerhon kokous vapauttaa toimihenkilön tehtävistään kesken toimikautta. Hänen tilalleen tulee kokouksen valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos kysymyksessä on johtokunnan jäsen, on asia mainittava kokouskutsussa.

21§ Tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa johtokunnalle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

22§ Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos ne hyväksytään kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja asiasta on kokouskutsussa ilmoitettu. Muutos astuu voimaan, kun se on yhdistyrekisteriin merkitty.

23§ Kerhon purkautuminen

Kerhon purkaminen voi tapahtua ainoastaan kahdessa (2) peräkkäisessä sitä varten koollekutsutussa kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kaksi (2) kuukautta, vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Jos kerho purkautuu, siirtyvät sen varat Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.

24§ Säännöissä määräämättömät asiat

Muutoin kerhon toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.